11.gif]

                                                            dastgheyb2.png]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif] 

alavi3.jpg]

معاونت  دانشجويي يكي از معاونت هاي زير نظر رياست دانشگاه مي باشد.

اين معاونت شامل قسمت هاي زير است :

estakhr2.jpg]

121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]  

مديريت امور دانشجويي 

 اداره تربيت بدني

 اداره تغذيه (سلف سرويس مركزي ) 

 اداره نقليه

121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]  golestan2.jpg]

حوزه مديريت خود شامل قسمت هاي مختلفي مانند حسابداري ، تداركات ، امور اداري ، آمار و بهداشت ،اداره خوابگاه ها ، اداره رفاه دانشجويان و IT  مي باشد .

selfservice21.jpg]

121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]  

هدف اين معاونت ارائه خدمات شايسته به دانشجويان و تامين امكانات رفاهي براي آنها مي باشد.

121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]121tt8w.gif]  naghlieh1.jpg]


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-7 14:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ