برنامه تمرينات ورزشي دانشجويان (آقايان)

رديف

رشته هاي ورزشي

ايام هفته

ساعت تمرين

محل تمرين

1

واليبال دانشجويان

سه شنبه - جمعه

8:30 تا 10 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

2

بسكتبال دانشجويان

شنبه

چهارشنبه

جمعه

8:15 تا 6:45 بعد از ظهر

5 تا 6:30 بعد از ظهر

11 تا 14 بعد از ظهر

سالن ورزشي ولايت

3

بدمينتون دانشجويان

شنبه - پنج شنبه

8:30 تا 10بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

تنيس روي ميزدانشجويان   *

روزهاي زوج

7 تا 9بعد از ظهر

سالن پينگ پنگ

5

فوتسال دانشجويان

يكشنبه - پنج شنبه

8:30 تا 10شب

سالن ورزشي ولايت

6

شطرنج دانشجويان  *

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

6 تا 8 شب

خوابگاه شهيد دستغيب

7

تكواندو دانشجويان

روزهاي زوج

7 تا 8:30 بعد از ظهر

سالن ولايت

8

شنا دانشجويان  *

شنبه - چهار شنبه

9:30 تا 11 بعد از ظهر

استخر سرپوشيده دانشگاه

9

دووميداني دانشجويان  *

روز هاي زوج

4 تا 6بعد از ظهر

استاديوم حافظيه

10

كشتي دانشجويان

روز هاي فرد

5:30 تا 7بعد از ظهر

سالن شماره 2 غدير

11

فوتسال دستیاران

روز هاي جمعه

9:30 تا 11 صبح

سالن ورزشي ولايت

12

بدنسازي دانشجويان  *

يكشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

3 تا 5:15 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

13

تير اندازي دانشجويان   *

يكشنبه - سه شنبه

5 تا 7 بعد از ظهر

سالن تير اندازي (واقع در سالن غدير)

14

كاراته دانشجويان

روز هاي زوج

7:45 تا 9:15 بعد از ظهر

سالن شماره 2 غدير

15

فوتبال دانشجويان

 شنبه - چهار شنبه

3 تا 5 بعد از ظهر

زمين چمن ورزشي دانشگاه

16سنگ  نوردییکشنبه - چهارشنبه5 تا 7 بعد از ظهرسالن ولایت

برنامه تمرينات ورزشي كاركنان (آقايان)

رديف

رشته هاي ورزشي

ايام هفته

ساعت تمرين

محل تمرين

1

تنيس روي ميز كاركنان

روز هاي زوج

7 تا 9 بعد از ظهر

سالن شماره 2 غدير

2

واليبال كاركنان

روز هاي فرد

3 تا 4:45 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

3

واليبال كاركنان و اساتيد

صبحهاي جمعه

10 تا 12 ظهر

سالن ورزشي غدير

4

بدنسازي كاركنان  *

يكشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

3 تا 5:15  بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

5

فوتسال كاركنان

روزهاي زوج

سه شنبه

يكشنبه - پنج شنبه

3:15 تا 4:45 بعد از ظهر

8:30 تا 10 بعد از ظهر

16:45 تا 8:15 بعد از ظهر

سالن ورزشي ولايت

6

بدمينتون كاركنان

شنبه - پنجشنبه

8:30 تا 10 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

7

فوتبال كاركنان

دوشنبه

جمعه ها

3 تا 5 بعد از ظهر

6 تا 9 صبح

زمين چمن مجتمع ورزشي دانشگاه

8

شطرنج كاركنان

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

6 تا 8 بعد از ظهر

خوابگاه شهيد دستغيب

9 بسکتبال کارکنانشنبه - چهار شنبه8:30 تا 10 شبسالن ولایت

 

برنامه تمرينات ورزشي دانشجويان (بانوان)

رديف

رشته هاي ورزشي

ايام هفته

ساعت تمرين

محل تمرين

1

واليبال دانشجويان

شنبه

دوشنبه

6 تا 8 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

2

بسكتبال دانشجويان

شنبه

چهارشنبه

4 تا 6 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

3

بدمينتون دانشجويان

يكشنبه

سه شنبه

5 تا 7 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

4

آمادگي جسماني دانشجويان

روزهاي زوج

2:30 تا 4 بعد از ظهر

سالن شماره 2 مجموعه غدير

5

فوتسال دانشجويان

يكشنبه

چهارشنبه

7 تا 9 بعد از ظهر

6 تا 8 بعد از ظهر

سالن شطرنج مجموعه غدير

6

شطرنج  دانشجويان

شنبه - چهارشنبه

6 تا 8 بعد از ظهر

سالن شطرنج مجموعه غدير

7

شنا دانشجويان

روزهاي فرد

6 تا 8 بعد از ظهر

استخر سرپوشيده دانشگاه

8

تنيس روي ميز دانشجويان

شنبه - دوشنبه

4:30 تا 6:30 بعد از ظهر

سالن تنيس روي ميز مجموعه غدير

9

تيراندازي

روزهاي زوج

4 تا 6بعد از ظهر

سالن تير اندازي

10

دووميداني

دوشنبه

پنج شنبه

4:30 تا 6 بعد از ظهر

5 تا 7 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

11سنگ نوردیسه شنبه14 تا 15:30 بعد از ظهرسالن ولایت

 

برنامه تمرينات ورزشي كاركنان (بانوان)

رديف

رشته هاي ورزشي

ايام هفته

ساعت تمرين

محل تمرين

1

واليبال كاركنان

شنبه

دوشنبه

2:30 تا 4 بعد از ظهر

2:30 تا 4:30 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

2

تنيس روي ميز كاركنان

شنبه- دوشنبه

4:30 تا 6:30 بعد از ظهر

سالن تنيس روي ميز مجموعه غدير

3

آمادگي جسماني كاركنان

روزهاي زوج
روزهای یکشنبه و پنج شنبه

2:30 تا 4 بعد از ظهر
7:30 تا 9 صبح

سالن شماره 2
سالن شماره 2 غدیر

4

بدمينتون كاركنان

يكشنبه- سه شنبه

5 تا 7 بعد از ظهر

سالن ورزشي غدير

5

شطرنج  كاركنان

شنبه - چهارشنبه

6 تا 8 بعد از ظهر

سالن شطرنج

 

تذكر :

1- دانشجويان و كاركنان علاقمند در صورت تمايل به شركت در تمرينات بايد به صورت منظم در جلسات تمرين شركت نمايند.

2- داشتن كارت بيمه ورزشي الزامي است.

3- دانشجويان عزيز جانباز و معلول نيز مي توانند در جلسات تمرين رشته هاي ستاره دار جهت آمادگي حضور در مسابقات شركت نمايند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-10 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ