شرایط پرداخت نرخ استفاده از سونا واستخر دانشگاه علوم پزشکی شیراز - سال 91
شرایط افراد

شرایط استفاده از استخر (1 سانس)

شرایط استفاده از سونا و استخر

دانشجویان علوم پزشکی شیراز

با ارائه کارت دانشجویی بصورت رایگان

بلیط 1000 تومان (جهت 1 سانس)

کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1 پانچ

2 پانچ (جهت 1 سانس)

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1 پانچ

2 پانچ (جهت 1 سانس)

حداکثر یک نفر همراه دانشجویان علوم پزشکی شیراز

بلیط 3000 تومان

بلیط تهیه شود

(جهت 1 سانس 10000 تومان)

حداکثر یک نفر همراه کارمندان دانشگاه

2 پانچ

بلیط تهیه شود یا 5 پانچ

 (جهت 1 سانس10000 تومان)

حداکثر یک نفر همراه هیئت علمی دانشگاه

2 پانچ

بلیط تهیه شود یا 5 پانچ

 (جهت 1 سانس10000 تومان)

سایر دارندگان کارت

1 پانچ

2 پانچ (جهت 1 سانس) یا بلیط تهیه شود

·       زمان استفاده از استخر فقط یک سانس و مبلغ آن 8000 تومان .

·       زمان استفاده از سونا همراه با استخر فقط یک سانس و مبلغ آن 10000 تومان .


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-10 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ