وديعه مسكن و اطلاعات قابل ارائه در باره آن :

1- تكميل فرم تقاضاي وديعه مسكن توسط دانشجوي متقاضي الزامي است.

2- درج مهر و امضاي مسئول آموزش دانشكده مربوطه در محل تعيين شده در فرم تقاضا به منظور تائيد ورود دانشجو، تعداد واحد گذرانده ، معدل يك يا دو ترم قبل و ميانگين معدل ترم هاي گذشته الزامي است.

3- وديعه مسكن به دانشجويان متاهلي كه در محل سكونت خانواده نبوده پرداخت مي گردد.

4- وديعه مسكن به دانشجويان متاهلي كه اجاره نامه معتبر و مورد تائيد ارائه نمايند پرداخت مي گردد.

5- وديعه مسكن به دانشجويان متاهلي كه از خوابگاه هاي دانشجويي استفاده نمي كنند پرداخت مي گردد.

6- وديعه مسكن بعد از گذشت حداقل يك نيمسال از شروع تحصيل قابل پرداخت خواهد بود.

7- وديعه مسكن فقط براي يكبار در طول تحصيل تعلق مي گيرد.

8- ارائه فتوكپي از صفحات شناسنامه هاي زوجين جهت ثبت نام وديعه مسكن الزامي است.

9- ارائه سفته هاي امضاءشده توسط دانشجوي متقاضي وديعه مسكن به ميزان وديعه دريافتي الزامي است.

10- وديعه مسكن براي دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي و دكتري درشهر هاي بزرگ (تهران - مشهد- تبريز-اصفهان-شيراز-اهواز و بندرعباس) حداكثر 18000000 ريال می باشد.

11- وديعه مسكن براي دانشجويان مقاطع تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته - دكتري تخصصي (پي اچ دي ) و دستياران تخصصي در شهر هاي بزرگ 45000000 ريال  مي باشد.

12- پرداخت وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 14 براي مقطع كارشناسي ارشد و 12 براي ساير مقاطع امكانپذير است.

13- سفته هاي دريافتي در پرونده دانشجويان نگهداري و در زمان استرداد وديعه مسكن عينا به دانشجو تحويل مي گردد.

14- به دستياران تخصصي و پي اچ دي بلافاصله بعد از شروع تحصيل وديعه مسكن پرداخت مي گردد.

15- استرداد وديعه مسكن در زمان فارغ التحصيلي و يا به پايان رسيدن مدت اجاره و تخليه منزل اجاره اي خواهد بود.

16- پرداخت وديعه مسكن به دانشجويان خانم كه به علت فوت همسرشان متاهل نمي شوندولي تكفل فرزندان را طبق حكم دستگاه قضايي به عهده دارنددر صورت نداشتن مسكن ملكي و بر اساس مقررات بلامانع است.

17- پذيرفته شدگان مقاطع ناپيوسته تحصيلي و تخصصي چنانچه در مقطع قبلي وديعه مسكن دريافت نموده باشند و بلافاصله مقطع جديد را آغاز نمايند استرداد وديعه مسكن آنان در صورت اخذ مجوز از صندوق رفاه دانشجويان و تنظيم برگه رويت از محل اسكان توسط دانشگاه موكول به پايان مدت اجاره در مقطع جديد مي گردد.

18- وديعه مسكن به دانشجوياني كه يك نيمسال به زمان فارغ التحصيلي آنان باقي مانده باشد تعلق نمي گيرد.

19- وجه وديعه مسكن پرداختي به دانشجويان بيش از مبلغ پيش پرداخت در اجاره نامه نخواهد بود.

20- وديعه مسكن به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش پرداخت اجاره بها پرداخت ننموده اند تعلق نمي گيرد.

21- در صورتي كه زوجين دانشجو باشند به يك نفر از آنان وديعه مسكن تعلق ميگيرد.

22- دانشجويانيكه متاركه مينمايند ملزم به استرداد وديعه مسكن دريافتي مي باشند.

23- به دانشجويان ميهمان وديعه مسكن تعلق نميگيرد.

24- منزل اجاره اي ميبايستي در شهر محل تحصيل يا شهرهاي حاشيه اي محل تحصيل دانشجو كه قابل تردد هستند باشد.

25- به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مينمايند وديعه مسكن تعلق نمي گيرد.

26- اعاده  وديعه مسكن به صندوق ، شامل جانبازان فارغ التحصيل نيز ميشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-21 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ