نحوه ثبت نام وام تحصيلي و اطلاعات قابل ارائه درباره آن : 

 

1- ثبت نام از دانشجويان دوره هاي روزانه   متقاضي وام تحصيلي در ابتداي هر ترم تحصيلي از طريق دانشكده مربوطه انجام گرفته  و فهرست تائيد شده در فرم مربوطه درج و به امور دانشجويي ارسال ميگردد.

2- ميزان وام تحصيلي در دانشجويان مجرد در سال تحصيلي جاري ماهيانه 380000 ريال و دانشجويان متاهل (مرد و زن) ماهيانه 560000ريال ميباشد .

3- به دانشجويان متاهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند 90000 ريال حق اولاد تعلق ميگيرد.(حداكثرتا سه فرزند)

4- دانشجويان زن كه به علت شهادت - فوت - از كار افتادگي همسر يامتاركه فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند با ارائه اسناد  و مدارك قانوني مي توانند از حق اولاد(موضوع بند 3 ) نيز بهره مند شوند.

5- مدت استفاده از وام تحصيلي در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي باشد.

  • دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته  : حداكثر 4 نيمسال  تحصيلي
  • دوره كارشناسي پيوسته  : حداكثر 8 نيمسال تحصيلي
  • دوره دكتراي عمومي  :  حداكثر 14 نيمسال تحصيلي

تبصره (1) : پرداخت وام تحصيلي به دانشجويان ساير مقاطع تحصيلي كه در بند فوق به آنها اشاره نشده ممنوع است.

تبصره (2) : چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيل از وام استفاده ننمايدمدت مذكور جزء دوره مندرج در بند 5 محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره ميتواند استفاده نمايد.

تبصره (3)  : چنانچه دانشجويي تغيير رشته داده باشد سنوات قابل پرداخت مجددا ازترم اول تحصيل در رشته جديد با دريافت نامه از آموزش محاسبه مي گردد.

6.پرداخت وام تحصيلي به دانشجويان داراي مشاغل رسمي و پايدار و بورسيه ويا دريافت كنندگان هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع است.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

تبليغات و اخبار :

 

1-  ثبت نام از متقاضيان دريافت وام تحصيلي در يك ماهه اول هر ترم تحصيلي از طريق دانشكده مربوطه انجام ميگيرد.

2- زمان پرداخت وام تحصيلي قبل از پايان هر ترم خواهد بود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-21 11:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ