نحوه ثبت نام وام مسكن و اطلاعات قابل ارائه درباره آن :

 

1. ثبت نام از دانشجويان دوره روزانه متقاضي وام مسكن در ابتداي هر ترم تحصيلي در اداره رفاه دانشجويان و از طريق ارائه مدارك مورد لزوم از طرف دانشجو و به شرح ذيل انجام مي گيرد.

        الف  : تكميل فرم تقاضاي وام مسكن توسط دانشجوي متقاضي

         ب   : ارائه اصل و يكبرگ فتوكپي از كارت انتخاب واحد ترم جاري

         ج    : ارائه اصل و يكبرگ فتوكپي از اجاره نامه مسكن

         د     : ارائه اصل و يكبرگ فتوكپي از صفحات اول ودوم شناسنامه هاي طرفين جهت دانشجويان متاهل

         ه     :تنظيم و ارائه تعهد نامه محضري جهت استفاده از تسهيلات صندوق رفاه - يكبار در هر مقطع جهت كليه تسهيلات كافي است

2. ميزان وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه در سال تحصيلي جاري ماهيانه 250000 ريال و دانشجويان متاهل ماهيانه 500000 ريال ميباشد.

3. دانشجويان زن كه به علت شهادت - فوت - از كار افتادگي همسر يا متاركه فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند مي توانند با ارائه اسناد و مدارك قانوني از وام مسكن متاهلي بهره مند گردند.

4. وام مسكن  صرفا به دانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه هاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر و مورد تاييد ارائه نمايند با رعايت ساير ضوايط پرداخت مي گردد .

5. مدت استفاده از وام مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي باشد .

  •   دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته  : حداكثر 4 نيمسال تحصيلي
  •   دوره كارشناسي پيوسته  :  حداكثر 8 نيمسال تحصيلي
  •   دوره دكتراي عمومي  :  حداكثر 14  نيمسال تحصيلي

تيصره (1) : پرداخت وام مسكن به دانشجويان ساير مقاطع تحصيلي كه در بند فوق به آنها اشاره نشده ممنوع است.

تبصره (2)  : چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيل  از وام مسكن استفاده ننمايد مدت مذكور جزء دوره مندرج در بند 5 محسوب خواهد شد و از باقيماده مدت دوره مي تواند استفاده نمايد.

تبصره (3)‌: چنانچه دانشجو تغيير رشته داده باشد سنوات قابل پرداخت مجددا از ترم اول تحصيل در رشته جديد با دريافت نامه از آموزش محاسبه مي گردد.

6.  پرداخت وام مسكن به دانشجويان دوره شبانه ممنوع است.

7.  پرداخت وام مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي و پايدار و بورسيه و يا دريافت كنندگان كمك هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع است.

 

اخبار : زمان پرداخت وام مسكن به همراه وام تحصيلي  قبل از پايان ترم خواهد بود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-22 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ