وام قرض الحسنه دانشجويي

 

1- تكميل فرم تقاضاي قرض الحسنه توسط دانشجوي متقاضي وام

2- درج مهر آموزش دانشكده در فرم مربوطه مبني بر اين كه  دانشجو واحدهاي مجاز را انتخاب نموده است.

3- تائيد آموزش دانشكده مبني بر تعيين تعداد ترم هاي باقي مانده متقاضي وام

4- حداكثر مبلغ وام قرض الحسنه دانشجويي 2000000ريال ميباشد.

5- حداكثر مدت انتظار دريافت وام در صورت تائيد تقاضا توسط هيئت مديره صندوق دو ماه مي باشد.

6- بازپرداخت وام بصورت اقساط مساوي 17 ماهه مي باشد.

7- تاريخ اولين سررسيد باز پرداخت اقساط مساوي يك ماه پس از دريافت وام مي باشد.

8- شرط اول دريافت وام قرض الحسنه شاغل به تحصيل بودن دانشجو مي باشد.

9- شرط دوم داشتن حداقل دو ترم به پايان تحصيلات در مقطع فعلي مي باشد.

10- شرط سوم دريافت وام قرض الحسنه محرز بودن نيازمالي دانشجو به وام مي باشد.

11 شرط چهارم دريافت قرض الحسنه لزوم ارائه سفته جهت دریافت كليه تسهيلات رفاهي مي باشد.

12- سپردن تعهد باز پرداخت بموقع اقساط در سر رسيد هاي معين الزامي است.

13- دانشجو در هنگام فارغ التحصيل اش و تسويه حساب با واحد هاي مختلف دانشگاه بايد مانده بدهي وام قرض الحسنه را بطور يكجا بازپرداخت نمايد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-21 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ