نحوه ثبت نام وام بيمه و اطلاعات قابل ارائه در مورد آن :

  1 -    به كليه دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه در صورتيكه تقاضاي در يافت دفترچه بيمه خدمات در ماني نمايندبا رعايت ضوابط و در چار چوب مقررات قانون و آئين نامه هاي بيمه همگاني وام بيمه پرداخت مي گردد..

  2 -   پنجاه درصد حق بيمه سالانه هر دانشجوي دوره روزانه از طريق وام بيمه و طبق ليست منظمي از طريق صندوق رفاه دانشجويان سازمان  بيمه خدمات درماني استان واريز ميگردد كه به عنوان سهم دانشجو ناميده مي شود و 50 درصد مابقي به عنوان سهم دانشگاه از طريق دانشگاه مربوطه و طبق ليست تنظيم شده از دانشجويان ذينفع توسط امور دانشجويي به حساب سازمان بيمه خدمات درماني واريز ميگردد.

  3 -  دانشجويان دوره شبانه در صورتي مي توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده نمايند كه 50 %حق بيمه سالانه دانشگاه را شخصا پرداخت نمايند.

  4 -  دانشجويان متاهل مرد مي توانند از وام  بيمه بابت افراد تحت تكفل ( همسر و فرزندان (حداكثر 3 فرزند)) استفاده نمايند.

  5 -  دانشجويان زن كه به علت شهادت و  فوت و از كار افتادگي همسر يا متاركه فرزند يا فرزند انشان  را تحت تكفل دارند با  ارائه اسناد و مدارك قانوني مي توانند از وام بيمه  بابت آنها نيز بهره مند شوند.

 6 -  مبلغ وام بيمه هر دانشجو به سر جمع بدهي دانشجو به صندوق رفاه افزوده ودر هنگام تسويه حساب با اداره رفاه دانشجويان قسط بندي مي گردد.

 7 -  به منظور تمديد تاريخ اعتبار و دفترچه بيمه و يا تجديد آن دانشجويان مي بايستي به منظور كنترل حق بيمه متعلقه و دريافت  مجوز لازم قبل از مراجعه به اداره بيمه به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند.

 8 -  دانشجويانيكه از طريق خانواده زير پوشش يكي از انواع بيمه مي باشند به منظور ابطال بيمه دريافتي از دانشگاه مي بايستي شخصا به منظور ابطال قبل از مراجعه به اداره بيمه به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند.

  9 -  پنجاه درصد حق بيمه سهم دانشجويان دوره هاي تخصصي (رزيدنتها) مستقيما بطور ماهيانه از حقوق دريافتي آنان كسر و به حساب اداره بيمه واريز ميگردد.

10 -  كليه دانشجوياني كه از طريق دانشگاه دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت داشته اند قبل از تسويه حساب و فارغ التحصيل شدن ميبايستي دفترچه بيمه خود را به اداره بيمه خدمات درماني تحويل و رسيد مربوطه را به اداره رفاه تحويل نمايند.

11- به دانشجویان دوره روزانه (به استثنا مقاطع تخصصی و PHD ) با رعایت ضوابط و درچارچوب مقررات قانون و آیین نامه های بیمه همگانی وام بیمه پرداخت می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه :  در صورت تصميم بر عدم تمديد اعتبار دفترچه بيمه ويا نخواستن دفتر چه جديد بيمه سريعا به منظور قطع حق بيمه متعلقه به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نماينددر غير اينصورت و عدم اطلاع با وجود نداشتن تاريخ اعتبار حق بيمه تا پايان تحصيلات به جمع بدهي دانشجو افزوده مي گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-22 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ