خوابگاه دستغيب :

ساعتمبدامقصدمسير
6:45خوابگاه دستغيبدانشكده پزشكيميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:00خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:5خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:10خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:15خوابگاه دستغيبدانشكده پزشكيميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:20خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:25خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:30خوابگاه دستغيبدانشكده پزشكيميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:35خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:40خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:45خوابگاه دستغيبدانشكده پزشكيميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:50خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند
7:55خوابگاه دستغيبپايين ارمميدان دانشجو - فلكه نمازي - خيابان زند

 

توجه :

1- از ساعت 8 صبح الي 12 ظهر هر ربع ساعت يك سرويس از پايين ارم به سمت خوابگاه شهيد دستغيب حركت مي كند.

2- از ساعت 12 الي 13:30  هر 10 دقيقه يك سرويس از پايين ارم به سمت خوابگاه دستغيب حركت مي كند.

3- از ساعت 13:45 الي 23 شب هر 15 دقيقه يك سرويس از پايين ارم به سمت خوابگاه دستغيب حركت مي كند.

خوابگاه گلستان و زينب :

ساعتمبدامقصدمسير
7:40خوابگاه هاي گلستان و زينبدانشكده پزشكيخوابگاه گلستان - ميدان نمازي - خيابان زند
7:40خوابگاه هاي گلستان و زينبدانشكده پيراپزشكيخوابگاه گلستان - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام 
7:40خوابگاه ارمدانشكده پيراپزشكيخوابگاه ارم 0 خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام 
7:30خوابگاه ارمدانشكده دندانپزشكيخوابگاه ارم - خوابگاه گلستان - ميدان زرگري - دانشكده دندانپزشكي
8:30خوابگاه ارمدانشكده دندانپزشكيخوابگاه ارم - خوابگاه گلستان - ميدان زرگري - دانشكده دندانپزشكي
13:00دانشكده  دندانپزشكيخوابگاه هاي گلستان و ارمدانشكده دندانپزشكي - ميدان زرگري - خوابگاه گلستان - ارم

 

برنامه حركت سرويس هاي دانشكده داروسازي
 

ساعت مبدامقصد مسير
7:35خوابگاه گلستان
خوابگاه ارم
دانشكده  داروسازي ميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
7:40خوابگاه رودكيدانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
9:00خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
9:20خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
10:00خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
10:20خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
11:00خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
12:00خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد
12:30خوابگاه گلستاندانشكده  داروسازيميدان دانشجو - خيابان ساحلي - خيابان مشكين فام - فلكه اطلسي - جديد قرآن - بطرف اكبر آباد

 حركت از دانشكده به خوابگاه :

ساعتمبدامقصدمسير
9:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
9:40دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
10:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
10:30دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
11:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
11:30دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
12:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
12:30دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
13:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
14:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
14:30دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
15:30دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
17:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
19:00دانشكده داروسازيميدان   ارمدانشكده- جديد قرآن - فلكه اطلسي - خيابان مشكين فام - خيابان ساحلي - ميدان دانشجو
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-16 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ