زمانبندي كارشناسان مركز مشاوره

 
00125.gif] 

شعبه مركزي

شنبه

دكتر آرش ماني

دكتراي علوم اعصاب شناختي

30/7 تا 14

صمد فریدونی

كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره 

 

نرجس عرفان منش

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

30/7 تا 14

مژگان پرواز

كارشناس روانشناسي

30/7 تا 14

مرضيه سادات انجوي اميري

كارشناس مدد كاري اجتماعي

30/7 تا 14

 00125.gif]

شعبه مركزي

يكشنبه

 

دكتر آرش ماني

دكتراي علوم اعصاب شناختي

30/7 تا 14

  

 

محمد فتحیكارشناسي ارشد روانشناسي عمومی

 

   
مژگان پرواز کارشناس روانشناسی 8 تا 15:30 

 00125.gif]

شعبه مركزي

دوشنبه

 

دكتر آرش ماني

دكتراي علوم اعصاب شناختي

30/7 تا 14

  

 

نرجس عرفان منش

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

30/7 تا 11

  

 

مژگان پرواز

 

کارشناس روانشناسي

 

30/7 تا 14

 00125.gif]

شعبه مركزي

سه شنبه

 

دكتر آرش ماني

دكتراي علوم اعصاب شناختي

30/7 تا 14

  

 

نرجس عرفان منش

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

30/7 تا 11

   

مرضيه سادات انجوي اميري

كارشناس مدد كاري اجتماعي

30/7 تا 14

00125.gif] 

شعبه مركزي

چهار شنبه

 

دكتر آرش ماني

دكتراي علوم اعصاب شناختي

30/7 تا 14

صمد فریدونی

كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره  

 

نرجس عرفان منش

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

30/7 تا 14

مژگان پرواز

كارشناس روانشناسي

30/7 تا 14

مرضيه سادات انجوي اميري

كارشناس مدد كاري اجتماعي

30/7 تا 30/10

محمد فتحی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

00125.gif] 

شعبه مركزي

پنج شنبه

 

صمد فریدونی

 كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره 

 

نرجس عرفان منش

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

30/7 تا 14

مژگان پرواز

كارشناس روانشناسي

30/7 تا 14

مرضيه سادات انجوي اميري

كارشناس مدد كاري اجتماعي

30/7 تا 20/1

محمد فتحیکارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

00125.gif]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-18 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ