خوابگاه گلستان   :
    
golestan2.jpg]

امكانات : خوابگاه داراي 6 طبقه كه هر طبقه داراي 24 اتاق و ظرفيت اتاق در 5 طبقه 3 نفره و در طبقه 6 تك نفره مي باشد.كليه اتاقها مجهز به سيستم اينترنت مي باشد.

خوابگاه مختص دانشجويان پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي و دانشجويان تحصيلات تكميلي است، كه دانشجويان برتر اين گروه اجازه اسكان در طبقه 6 (اتاق تك نفر ) را دارند.

خوابگاه داراي 2 آسانسور در كليه طبقات ،اتاق مطالعه ، اتاق اينترنت،و اتاق ورزش و.. ميباشد.

غذاي دانشجويان در سلف خوابگاه سرو مي شود.

در محوط خوابگاه نمازخانه ،ميوه فروشي و اتاق  كپي داير مي باشد. 

آدرس  :   شيراز - بلوار چمران - خيابان ابيوردي 1

تلفن :  6285888  - 6290507 - 6290503
 
17278deep_forest.jpg]


خوابگاه  سميه  :
somayeh.jpg] 
 

امكانات : خوابگاه داراي 2 بلوك مي باشدو هر بلوك داراي 2 طبقه است.و در هر طبقه 2 فلت سمت راست و چپ وجود دارد،و در هر فلت  3 اتاق به ظرفيت هاي 5و 6و8 نفره مي باشد.

خوابگاه مختص دانشجويان رشته هاي كارداني و پيراپزشكي مي باشد.

خوابگاه داراي نمازخانه ، اتاق ورزشي ، كتابخانه و قرائت خانه و.. مي باشد.

 

آدرس   : شيراز - خيابان مشير فاطمي- خيابان هدايت

تلفن :   13-2341810
 
17278deep_forest.jpg]


خوابگاه ارم 1  :
 eram1.jpg]
 

امكانات :اين خوابگاه داراي دو طبقه و در هر طبقه 14 فلت و در هر فلت 2 اتاق و هر اتاق داراي 2 نفر ظرفيت مي باشد.

اين خوابگاه مختص دانشجويان پيراپزشكي كه داراي شرط معدلي بالاي 15 و يا حائز شرايط ممتاز ديگر هستند مي باشد.

خوابگاه داراي نمازخانه ،قرائت خانه ،اتاق كامپيوتر ،اتاق ورزش و كتابخانه است.

     آدرس  :  شيراز - ميدان ارم - كوي ارم 
 

تلفن    :   6266500


17278deep_forest.jpg]

خوابگاه ارم 2 :

 eram2.jpg]
 

امكانات :  خوابگاه داراي 2 طبقه كه طبقه اول 24 و طبقه دوم 34 اتاق داردو ظرفيت اتاق ها 2 نفره است.

خوابگاه مختص  دانشجويان پيراپزشكي كه داراي شرايط معدل بالاي 16 و يا حائز شرايط ممتاز ديگر هستند مي باشد.

خوابگاه داراي نمازخانه ،قرائت خانه ،اتاق كامپيوتر و اتاق ورزشي و كتابخانه مي باشد.

 

آدرس   :   شيراز-ميدان ارم - كوي ارم

 تلفن   :          6287100

17278deep_forest.jpg]


خوابگاه ارم 6  :

 eram6.jpg]
 

خوابگاه داراي 2 طبقه و هر طبقه 42 فلت و هر فلت 2 اتاق و ظرفيت هر اتاق در طبقه اول 2 نفر و در طبقه دوم يك نفر مي باشد.

خوابگاه مختص دانشجويان كارشناسي ارشد و طبقه دوم مختص رزيدنت ها و PHD و دانشجويان ممتاز تحصيلات تكميلي است.

خوابگاه داراي قرائت خانه،كتابخانه ،نمازخانه ،اتاق ورزش و اتاق كامپيوتر ميباشد.

 

آدرس   :   شيراز-ميدان ارم - كوي ارم

 تلفن :   6282700

17278deep_forest.jpg]
 
 خوابگاه ارم 7 :

 eram7.jpg]
 

امكانات : خوابگاه داراي 2 طبقه و در هر طبقه 2 فلت و هر فلت داراي 2 اتاق و ظرفيت اتاق ها 2 نفره است.

خوابگاه مختص دانشجويان پيراپزشكي كه داراي شرايط معدلي بالاي 15 و يا حائز شرايط ممتاز ديگر هستند ميباشد.

خوابگاه داراي نمازخانه ،قرائت خانه ،اتاق كامپيوتر و اتاق ورزش و كتابخانه مي باشد.

 

آدرس   :   شيراز-ميدان ارم - كوي ارم

 تلفن  :      6286100


17278deep_forest.jpg]

  خوابگاه  رودكي : 
roodaki.jpg]
 

 آدرس :خيابان زند - خيابان رودكي
 تلفن :    2354027


17278deep_forest.jpg]


خوابگاه زينب :

zeynab.jpg]

امكانات : خوابگاه داراي 4 طبقه و در هر طبقه 2 فلت سمت راست و چپ موجود مي باشد.و در فلت ها 6 اتاق 5 نفره موجود است.

خوابگاه مختص دانشجويان پرستاري و مامايي و رشته هاي توانبخشي است.

خوابگاه داراي آسانسور در كليه طبقات ، اتاق فيلم ، نمازخانه ،و اتاق مطالعه و كتابخانه مي باشد.

آدرس :   شيراز - بلوار ابيوردي-دانشكده توانبخشي

تلفن :  6290501 -6290502-6210508 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-12 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ