نام و نام خانوادگي  مسوول امور اداري  : معصومه پرمون

-----------------------------------------------------------  
                                   

 شرح وظايف:                                          

1- انجام امور مربوط به تايپ كليه مكاتبات اداري

2-ارسال و توزيع كليه نامه هاي داخلي و خارجي به واحد هاي مربوطه

3-ثبت و بايگاني كليه نامه ها اعم از دستي و يا اتوماسيون

4- ثبت و بايگاني مرخصي كليه پرسنل معاونت دانشجويي و ارسال آن به كارگزيني مركز

5- تشكيل پرونده براي كليه پرسنل معاونت دانشجويي

6- تكميل فرم ارزشيابي پرسنل رسمي - پيماني و قراردادي و ارسال آن به كارگزيني مركز

7- پيگيري صدور احكام و مراحل ارتقاء گروه شغلي پرسنل رسمي- پيماني

8- پيگيري حضور و غياب پرسنل مستقر در ساختمان مركزي

9- پيگيري و تهيه گزارش از حضور و غياب پرسنل تربيت بدني ،اداره تغذيه ، اداره نقليه و كارگاه فني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-16 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ